کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

مرکز تخصصی ترک اعتیاد در آبادان

مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان

بهترین مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان چه نام دارد و برای یافتن یک مرکز ترک اعتیاد در آبادان به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ آیا آدرس بهترین مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان را می شناسید ؟
اعتیاد به مواد اعتیاد آور، یکی از پیچیده ترین و مهلک ترین بیماری های تاریخ بشریت است که در طول تاریخ به اشکال مختلف زندگی انسان ها را با مخاطب روبرو کرده است. در این میان مهمترین مواد مخدر شناخته شده در دنیا عبارتند از : هروئین، مورفین، متادون، تریاک، شیره و غیره می باشد.
این نکته حائز اهمیت است که در مناطق مختلف دنیا مصرف یک یا چند نوع از مواد مخدر بیشتر رواج بیشتری دارد، اما در این میان یکی از مسائلی که خانواده ها و افراد آنها که به اعتیاد دچار هستند نیاز به شناخت یک مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان را دارند. در اینجا برای کمک به همشهریان و هموطنان گرامی مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تصمیم دارد تا یکی از بهترین مراکز تخصصی ترک اعتیاد در شهر آبادان را برای شما معرفی نماید و از امکانات و شرایط آن با شما سخن براند. لطفا تا انتهای مقاله ما را همراهی بفرمایید.

مرکز اجتماع درمان مدار اقامتی چگونه مرکزی است؟

مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان، مرکـزی شـبانه روزی اسـت (دورهه‎ای) بـا زمـان اقامـت ۱ تا ۶ مـاه بـرای درمـان و بازتوانی بیمـاران وابسـته بـه مـواد کـه روابط بیـن فـردی و کارکـرد اجتماعی آنها به شـدت افـت کرده، اجتمـاع درمـان مـدار با تأکیـد بر تغییـرات رفتاری و شـناختی، شـامل برنامه های سـاختاریافته فـردی و اجتماعـی نظیـر: خدمـات روانپزشـکی، روانشـناختی، مشـاوره، آمـوزش خانـواده، گروه درمانـی، تشـکیل گروههـای خودیـار خدمـات مـددکاری و پیگیـری اسـت.

رویکـرد اجتمـاع درمان مـدار  در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان رویکـردی اجتماعـی اسـت کـه از طریق بوجود آمـدن تغییرات کلی در شـیوه زندگی فـرد معتـاد بـه وی امـکان طی طریق بهبـودی را می‎دهـد. این برنامـه بر خودیاری، رشـد فردی و حمایـت هـم گروههـا و ایجـاد محیـط معنـوی در مرکز تأکید دارد.

نحوه درمان وابستگی به مواد مخدر در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان مجمو عـه ای از مداخلات طبـی ، روانشـناختی و اجتماعی کـه بـه فـرد برای تغییـر رفتار ، بهبود عملکرد و بازگشـت بـه اجتماع کمک کـرده و هدف نهایی
آن دسـتیابی و یادگیـری زندگی بدون مواد اسـت.

بازتوانی وابستگی به مواد مخدر

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان کلیـه خدمـات مرتبـط بـا پیشـگیری از عـود و بهبـود آسـیب‎های قبلـی ناشـی از سـوءمصرف مـواد و ارتقـاء عملکـرد افـراد وابسـته مـواد (معتـادان) میباشـد از قبیـل: خدمـات آموزشـی، مشـاورهای، رواندرمانـی، حمایتهای اجتماعـی، مداخلات دارویـی بـا هـدف پیشـگیری از عـود ودرمـان بیماریهای همـراه.

تیم درمانی مرکز تخصصی ترک اعتیاد

تیـم درمـان مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان که وظیفـه طـرح ریـزی و هدایت درمـان را بـه عهده دارنـد شـامل روانپزشـک، روانشـناس و مـددکار اجتماعـی میباشـد. پزشـک، مربـی ورزشـی و کاردرمانگـر نیـز میتواننـد در تیـم درمـان حضـور داشـته باشـند.

پروتکل اجتماع درمان مدار

مجموعـه ای اسـت کـه اندیکاسـیونهای پذیـرش، مداخـلات درمـان، مراحـل درمـان، فرمهـای درمانی، سلسـله مراتب، شـیوه برگـزاری کلاسـهای درمانی- آموزشـی، نحوه ترخیـص و پیگیری و کلیـه فعالیتهای مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان در آن تعریـف شـده اسـت. آن چنانکـه مرکـز موظف بـه اجرای آن بـوده و خـارج از آن هیچ نوع فعالیـت درمانـی را نبایـد انجـام دهد.

امکانات عمومی مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان

در ادامه به توضیح و تشریح شرایط عمومی فراهم شده توسط مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان آورده شده است که شما عزیزان و همراهان ارجمند می توانید مطالعه بفرمایید.
۱-  محـل مرکـز بایسـتی مسـتقل و در معـرض دید عمـوم قرار داشـته باشـد، مزاحمتی برای سـاکنین محل فراهـم ننماید.
۲-  امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای بیماران و خانواده های آنان فراهم باشد.
۳-  آب مصرفـی مرکـز بایـد بـه طریـق بهداشـتی تأمیـن شـده و دارای مخزن ذخیـره آب بهمیـزان کافی باشـد.
۴-  زباله هـا از مبـدأ بایـد بطـور جداگانـه بـه زبالـه دان هـای سـالم دردار، ضدزنـگ، قابـل شستشـو، بـا حجـم مناسـب و تعـداد کافـی، مجهز به کیسـه زباله جمـع آوری و روزانـه به محل موقـت نگهـداری زبالـه حمـل و به روش بهداشـتی دفع گردد. شستشـو و ضدعفونـی زباله دانها بطـور روزانه الزامی اسـت.
۵-  محـل آشـپزخانه و تأسیسـات و تجهیـزات آنهـا و همچنیـن مراحـل تهیـه، نگهـداری، طبـخ، توزیـع غـذا، نظافـت و شستشـوی ظـروف بایـد طبـق ضوابـط بهداشـتی تصریح شـده در دسـتورالعملهای مربوطـه باشـد.
۶-  مرکـز ترجیحـاً دارای سیسـتم بـرق اضطـراری باشـد و در غیـر اینصـورت چراغهـای قابل شـارژ آماده بهکار در دسـترس باشـد.
۷-  مرکز باید دارای سیستم اعلام خطر و همچنین سیستم صوتی اطلاع رسانی و فراخوان باشد.
۸-  لازم اسـت مرکـز نسـبت بـه ارائـه مـدرک معتبر دال بـر واکسیناسـیون پرسـنل (هپاتیت، مننژیـت و )… بـه مرجـع صـدور مجـوز فعالیـت در اولیـن دوره از بازدیـد از مرکـز اقـدام نماید.
۹-  لازم اسـت هـر مرکـز تلفـن مراکـز اورژانس ها، آتش نشـانی، اتفاقـات، آب و بـرق و گاز، و … را در تلفـن خانـه مرکـز، اتـاق مدیـر مقیمان و مددکار مرکز داشـته باشد.

امکانات و شرایط بهداشتی مرکز ترک اعتیاد

۱-  کـف کلیـه قسـمتها بایسـتی سـالم، قابـل شستشـو و غیرقابل نفـوذ به آب و بـدون ترک خوردگی باشـد.
۲-  دیـوار و سـقف کلیـه قسـمتها بایسـتی سـالم، فاقد شکسـتگی و تـرک خوردگـی، تمیز و بـه رنـگ روشـن بـوده و تا ارتفـاع ۲متر قابل شستشـو باشـد.
۳-  توالـت، دستشـویی و حمـام هـا بایسـتی دارای شـرایط بهداشـتی از نظـر وضعیـت کـف و دیوارهـا و سـقف (کـف محوطـه توالـت و دستشـویی و حمـام، موزائیـک یـا سـنگ یـا کاشـی مخصوص و یا پوشـش های مشـابه و دیوارها تا سـقف کاشـیکاری و سـقف حمام قابل شستشـو باشـد) بـوده و توالـت هـا دارای فـلاش تانـک و تهویه مناسـب باشـند.
۴-  کلیـه پنجـره هـای بـاز شـو اتـاق هـا و سـایر قسـمتها بایسـتی مجهـز بـه تـور سـیمی ضدزنـگ باشـد.
۵-  کلیـه تختخـواب هـا و کمدهـای کنـار تخـت در مراکـز اقامتـی باید سـالم و رنـگ آمیزی شـده باشـد (تختخوابهـای اسـتیل نیـاز به رنـگ آمیـزی ندارد)
۶-  بـه منظـور ایجـاد حـرارت و بـرودت لازم در اتاقهـا ترجیحـاً از سیسـتم تهویـه مطبـوع اسـتفاده و در غیـر ایـن صورت از سیسـتم گرمایش مناسـب و اسـتاندارد و کولر اسـتفاده شـود.
۷-  تهویه کلیه اتاق ها می بایست به نحو مناسب و بهداشتی انجام شود.

شرایط پذیرش بیمار در مرکز ترک اعتیاد آبادان

۱-  افراد هر مرکز براساس جنسیت آنان تفکیک گردد.
۲-  سن افراد در زمان پذیرش حداقل ۱۸سال و حداکثر ۵۵سال تمام باشد.
۳-  حتی الامکان دسترسی به محل سکونت فرد (مراجع) امکان پذیر باشد.
۴-  محدودیتی از نظر مذهب، ملیت، و وضعیت تأهل وجود ندارد.
۵-  فـرد بایـد قـادر بـه درک زبـان فارسـی یـا زبـان رایـج منطقـه ای کـه مرکـز در آن قـرار دارد باشـد.
۶-  فرد باید قادر به خواندن و نوشتن متون فارسی باشد.
۷-  محدودیتـی از نظـر وضعیـت شـغلی وجـود نـدارد، امـا شـرایط شـغلی بایـد بگونهای باشـد کـه فـرد بتوانـد مراحـل درمانـی را تـا انتهـا بگذارند.

شرایط جسمانی افراد برای پذیرش در مرکز اعتیاد آبادان

برای آنکه افراد بتوانند در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان بستری شوند می بایست دارای شرایط لازم جهت اقامت و اسکان در مرکز ترک اعتیاد باشند. در ادامه به توضیح تک تک این شرایط پرداخته ایم.
۱- فرد سابقه وابستگی به حداقل یکی از مواد اعتیادآور را داشته باشد.
۲- منفی بودن آزمایش مواد اعتیاد آور رایج ( این آزمایش توسط مرکز صورت میگیرد.)
۳- مراجع سابقه عودهای مکرر وابستگی به مواد داشته باشد.
۴- فـرد براسـاس نظـر تیـم درمـان انحـراف جنسـی و یـا اختـلال روانی شـدید کـه منجر به اختـلال در رونـد درمانـی بـرای وی و دیگـر مقیمـان گردد، نداشـته باشـد.
۵- فرد بر اساس نظر تیم درمان از لحاظ هوشی پایین تر از حد طبیعی نباشد.
۶- براسـاس نظر پزشـک، بیماریهای شـدید جسـمانی (ناراحتـی قلبی، بیمـاری کلیوی، ریوی و )… و معلولیـت جسـمی کـه مخـل رونـد درمـان فـرد و یا دیگـر افراد گردد، نداشـته باشـد. در صورتـی کـه بیمـاری مزمـن و تحت کنتـرل باشـد، پذیـرش او بلامانع میباشـد (بیمـاری صرع، دیابت، فشـار خـون).
۷- براسـاس نظر پزشـک و آزمایشـهای پاراکلینیکـی، بیماریهای واگیر، که مخـل روند درمانی بـرای فرد و دیگران گردد، نداشـته باشـد.

مدارک لازم برای پذیرش در مرکز تخصصی ترک اعتیاد

مهمترین مدارکی که یک فرد برای اقامت در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان نیاز دارد عبارتند از :

۱- ارائــۀ شناســنامه یــا کارت شناســایی معتبــر، یــا تأییــد هویــت از طــرف مراجــع قانونــی یــا مراکــز درمــان ســرپایی الزامــی اســت.
۲- داشتن همراه الزامی است (ترجیحاً اعضاء درجه یک خانواده)

موضوعات آموزشی در مرحله اول

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان آموزش ها دارای ۳ مرحله می باشند که در هر مرحله به صورت جداگانه این آموزش ها به مددجویان و بعد خانواده های آنان ارائه می شود. در اینجا به صورت تیتروار به توضیح آنها پرداخته شده است.

جدایی اجتماع
سبب شناسی اعتیاد
عوارض اعتیاد
عوامل محافظت کننده در پیشگیری از اعتیاد
مفهوم اختلال
زندگی و مفهوم آن
استراتژیهای درمان
مراحل درمان
مفهوم بهبودی و سلامت
مفهوم خانه و تغییر نام
برنامه روزانه

موضوعات آموزشی در مرحله دوم

در مرحله دوم آموزش در دوره های تخصصی ترک وابستگی به انواع مواد مخدر اعتیاد آور به آموزش های تکمیلی پرداخته شده است. در این آموزش ها به صورت تکمیلی به آموزش سرفصل های ذکر شده پرداخته خواهد شد عبارتند از :

مفاهیم گروه
سلسله مراتب
چارت تشکیلاتی مرکز
نظم
احترام به انسانها
مسئولیت پذیری

موضوعات آموزشی در مرحله سوم

موضوعات آموزش مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان شامل چندین سرفصل مهم آموزشی است که برای هر کدام به صورت تفکیک شده سرفصل هایی وجود دارد که در این بخش به توضیح آن پرداخته شده است :

بهداشت و ایمنی
مفهوم گروهها
شکل دهی رفتار

کلاسهای آموزشی در مرکز تخصصی ترک اعتیاد

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان برای رشد و تغییر سیستم باورمندی افراد وابسته به مواد مخدر کلاس هایی تخصصی برگزار می شود که برای توضیح بیشتر آن باید گفت که این کلاس ها بدون شک یکی از مهمترین عوامل موفقیت این مرکز ترک اعتیاد می باشد.

کلاسهای کار درمانی

ایـن کلاسـها بـه صـورت ۲جلسـه در هفتـه، هر جلسـه ۱/۵سـاعت با شـرکت ۳۰نفـر مقیم توسـط کاردرمانگـر بـه شـکل گروهی یـا کلاس انجام میشـود و طبق برنامـه کاردرمانگـر هربار یکـی از موضوعـات مربوطـه مـورد بحـث قـرار می‎گیـرد (گروههـای درمانـی – سـفالگری – آرام سـازی – سـایکودراما – نقاشـی و ابراز احساسـات و )

کلاس‎های آماده سازی شغلی و حرفه آموزی

ایـن کلاسهـا بـه صـورت یـک جلسـه در هفتـه در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان، هر جلسـه یک و نیم سـاعت بـا شـرکت ۳۰ مقیم انجـام میگیـرد. مـدرس مطابـق دسـتورالعمل آمـاده سـازی شـغلی اقـدام بـه اجـرای برنامـه سـرفصلها میپـردازد. حرفـه آمـوزی نیـز بـا توجـه بـه امکانـات مرکـز ایـن کلاسهـا میتواند آمـوزش صنعـت، زبـان، کامپیوتـر و … باشـد. آمـوزگار ایـن کلاسـها، میتوانـد بـا مرکز قـرارداد بسـته یـا از پرسـنل و یـاوران مرکز باشـد.

کلاسهای آموزش مهارت های زندگی

ایـن کلاسـ‎ها بـه صـورت دو جلسـه در هفتـه مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان هـر جلسـه یک و نیم سـاعت توسـط روانشـناس یـا مـددکار برگـزار می‎شـود. شـکل اجرای کلاس بسـته به شـرایط مرکـز و مبحث جلسـه میتواند بـه شـکل کارگاه (گروههـای ۵تـا ۸نفـره،) کلاس، و یـا ایفـای نقش انجـام گیرد. در هر جلسـه
یکـی از مهارتهـای ذیـل مـورد بحـث قـرار می‎گیرند.

حل مسئله
تصمیم گیری

هدف یابی

برنامهریزی
تفکر منطقی
تفکر خلاق
ابراز وجود
برقراری ارتباط
نه گفتن
گوش دادن
جلب رضایت طرفین
از خود گفتن
کنترل غرایز و اهمیت آن
کنترل خشم،
اضطراب و بحران
مهارتهای شغل یابی(مصاحبه برای اشتغال، پرکردن فرم،درخواست کار،تماس با کارفرما)

آموزش خانواده های مقیمان مرکز

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان علاوه بر دوره های آموزشی و تکمیلی که برای مقیمان مرکز ترک اعتیاد برگزار می شود، دوره ها و کلاس های جداگانه ای نیز برای خانواده های مقیمان مرکز نیز در نظر گرفته شده که می توانند بسیار به روند بهبودی از اعتیاد افراد کمک نمایند. این آموزش ها شامل :

انواع مواد
نشانه ها و علائم وابستگی به مواد و سوءمصرف آن
عوارض مصرف مواد
علائم محرومیت از مواد
ویژگیهای روانی، رفتاری و فیزیولوژیکی بیمار در هنگام مصرف و محرومیت از مواد
روشهای پیشگیری از عود
تعارض نقش ها در فرد وابسته به مواد
دلایل بیماربودن معتاد ـ نقش خانواده در بیماری زایی
اهمیت مشارکت در درمان ـ نقش خانواده در درمان

اوقات فراغت مددجویان مرکز ترک اعتیاد

در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان همانگونه که به شرایط دیگر وابستگان به مواد مخدر توجه می شود به شرایط روحی و عاطفی افراد نیز با دقت توجه خواهد شد. در این قسمت به توضیح شرایطی که مرکز ترک اعتیاد فراهم کرده است پرداخته شده است.

۱- گنجانـدن برنامه‎هـا و مراسـم ذیـل در برنامـه اوقـات فراغـت مرکـز، بلامانع اسـت. جشـن نـوروز، سـیزده بـدر، موسـیقی، جشـنهای فـارغ التحصیلی، تولـد، و یـا ترخیص، اجـرای نمایش هـای سـنتی، شـب شـعر، مراسـم شـب یلـدا، برگـزاری اعیـاد و مناسـبتهای مذهبـی و مراسـم یادبـود بـرای درگذشـت اقـوام درجـه اول مقیمـان، برنامههـا و مسـابقات ورزشـی، بازدیدهـای خـارج از مرکـز از نقـاط دیدنـی شـهر و طبیعت.

۲- ورزشـهای عمومـی بـرای همـه مقیمـان الزامی اسـت. مگر در مـواردی که مقیـم به دلایل پزشـکی و تأییـد سرپرسـت تیـم درمان بـه علت بیماری از شـرکت در آن معاف باشـد.

۳- مراسـم نیایـش میتوانـد به شـکل فـردی و یا جمعی باشـد، در نیاش هـای جمعی (به جز در مـواردی کـه به اعتقادات مذهبی خاص وابسـته اسـت) بایسـتی همه مقیمان شـرکت نمایند.

۴-  تیـم درمـان بایـد براسـاس برنامه روزانـه مرکز و مطابـق زمان ایـن برنامههـا، برنامه اوقات
فراغـت مقیمـان را تهیه نماید.

۵-  هـر روز یکـی از افـراد تیـم درمـان مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان و مدیـر موظف بـه بررسـی و ارزیابی مراسـم و بازیهای ارائه شـده میباشـد.

۶- در پایـان هفتـه مسـئول فنـی مرکـز بایسـتی جمع بنـدی خـود را از گزارش هـای مذکور بـرای مقیمـان ارائـه و بـه نـکات مثبـت و منفی آن اشـاره نمـوده و بـرای ارتقاء آنها پیشـنهادات لازم را بدهـد.

۷- لازم اسـت در مسـابقات ورزشـی (بسـکتبال، والیبال، شـنا و پینگ پنگ و فوتبال) مسئول امـور ورزشـی از فـرم مسـابقه بـرای ارزیابـی هر تیـم اسـتفاده نمایـد و در پایان هفتـه در زمان ارائـه جمـع بنـدی مراسـم و بازیهـا توسـط سرپرسـت درمـان بـه نـکات مثبـت و منفـی مسـابقات اشـاره گردد.

ضوابط مربوط به جلسات گروهی و بالینی

اجتمـاع درمـان مـدار مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان ضمـن اینکـه خـود یـک گـروه درمانـی محسـوب میشـود شـامل جلسـات اجتمـاع: صبحگاهی، سـمینار، نشسـت هـای خانگی و نشسـتهای عمومـی و همچنین شـامل گـروه هـای بالینـی اصلـی: گـروه مواجهه (رویارویی)، وارسـی و ماراتن اسـت که به شـرح هـر یـک از آنهـا پرداخته خواهد شـد.

نحـوه حضـور مقیمـان در گروه‎هـای مختلـف براسـاس مدت حضـور و طرح درمانـی آنها و ضوابـط مربـوط بـه گروههای درمانـی تعییـن می‎گردد.

اداره گروه‎هـای رویارویـی اجتمـاع درمـان مـدار برعهـده درمانگـران متخصـص اسـت که نقـش تسـهیل کننـده را بعهـده دارند.

نحـوه نشسـتن در گروه‎هـا بایـد ترجیحـاً بشـکل دایـره و در غیـر ایـن صـورت بـه شـکل نیمدایـره در دو ردیـف باشـد. در مـورد گروههای آموزشـی نشسـتن در ردیفهای پشـت سـر هم مانعـی ندارد.

در برخـی از گروه‎هـای مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان کـه گرایـش رفتـاری حمایتـی بیشـتری دارنـد ماننـد گروههـای آموزشـی – حمایتـی، مدیریـت اجرایـی گـروه برعهـده یـاوران گذاشـته میشـود ولـی حضـور درمانگـران در ایـن گروههـا بعنـوان یـک الگـوی درمانـی الزامـی اسـت. وظیفـه اصلـی نظـارت بـر فراینـد و ثبـت آن و ارائه بازخـورد (بجز جلسـاتی که در دسـتورالعمل مشـخص گردیـده مثـل جلسـات صبحگاهـی) بعهـده درمانگـران اسـت.

اطاقهایـی کـه جهـت انجـام گـروه درمانی در نظـر گرفته میشـود باید دور از سـروصدا و دارای نور کافی باشـد.

لازم اســت برنامــه ۴ماهــه گروههــای درمانــی و آموزشــی و ســایر فعالیتهــای مقیمــان بــا توجــه بــه برنامــه روزانــه و ضوابــط مربــوط بــه گروههــا، توســط گــروه درمــان هــر مرکــز تهیــه گردیــده و در ســالن اجتماعــات و کتابخانــه نصب گردد.

عزیزان و همراهان ارجمند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین اخذ نوبت بستری نمودن بیمار در مرکز تخصصی ترک اعتیاد آبادان لطفا با مشاورین وبسایت کمپ ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.

5 از 3 رای

برچسب‎ها :

  • تماس با مشاورین
  • شرایط پذیرش
  • مدت دوره
  • هزینه دوره
جهت تماس با مشاورین مرکز می توانید با شمارۀ تلفن ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین از طریق آدرس ایمیل مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ: [email protected] با ما در تماس باشید.
عزیزان مددجویی که قصد اقامت در مرکز تخصصی ترک اعتیاد را دارند می بایست با همراهی معرف خود به دفتر مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ مراجعه کنند. جهت پذیرش موارد زیر را باید به همراه داشته باشند.
1- همراه داشتن معرف با کارت شناسایی
2- همراه داشتن لوازم شخصی مورد نیاز خود
جهت اطلاعات بیشتر به صفحه شرایط پذیرش مراجعه کنید.
همراهان ارجمند برای اطلاع از دوره های درمانی در مراکز همکار لطفا با مشاورین تماس حاصل فرمایید. به طور کلی دوره های درمانی از 21 تا 28 روز متغییر است و هر مرکز بر اساس استانداردهای تعیین شده این دوره های درمانی را برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.
عزیزان و همراهان ارجمند باید دقت بفرمایید که هر کدام از مراکز همکار اهواز کمپ دارای شرایط و امکانات متفاوتی است و بر همین اساس هزینه دوره های درمانی در مراکز مختلف در شهرهای متفاوت کاملا متفاوت است. در نتیجه برای اطلاع دقیق از هزینه مرکز درمانی خود لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.

10 دیدگاه دربارۀ “مرکز تخصصی ترک اعتیاد در آبادان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *