کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

تحلیل قدم های ۱۲ گانه (بخش دوم)

تحلیل قدم های ۱۲ گانه

در بخش نخست قدمهای ۱۲ گانه به توضیح و تحلیل ۵ قدم نخست پرداختیم. اکنون در این بخش به تحلیل قدم های ۱۲ گانه باقی مانده خواهیم پرداخت. امید است که مطالب ارائه شده کمکی هرچند کوچک به شما عزیزان و همراهان ارجمند باشد.

قدم های ۱۲ گانه

قـدم ششم :

تیتر قدم شش از قدم های ۱۲ گانه : ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.

با آن که نوشتن ترازنامه‌ی اخلاقی ارزیابی شخصیت قدم چهارم، بسیاری از حقایق را بر معتاد رهایی یافته آشکار می‌کند، اما پیـدایش قابلیت دیدن آن‌چه که عمـری سعی در ندیدنش شده است، نیـاز به زمان دارد. قدم ششم، تمـرین آمادگی و تمایل برای تغییـر است.

اصل معنوی قدم ششم بهبودی تمایل است. در اثر تجربه‌ی این قـدم و نوشتن ترازنامه‌ی مربوط به آن، معتاد در حال بهبودی با حقایق تازه‌ای در مورد ضعف‌هـا و خلاءهـای شخصیت خـود آشنا می‌شود. در این مرحله، بیمـار در حال بهبـودی با پدیده‌ی جدیدی به نام میل به تغییر آشنا می‌شود و بینش بسته و منجمد قبلی‌اش تبدیل به روشن بینی و تمایل می‌گردد.

روند فکری بیمارگونه‌ی قبلی ؛ غیر واقعی

فرد معتاد تصور می‌کرده است که تا آخر عمر، همان‌گونه که هست باقی می‌ماند و نیـازی به تغییر ندارد.

روند فکری قدم ششم بهبودی؛ واقعی

معتاد در مسیر بهبودی می‌پذیرد که برای ادامۀ رشد خـود، نیـاز به تغییر دارد. هم چنین می‌پذیرد که شخصاً قـادر به تغییر دادن خـود نیست و برای انجـام آن به قدرتی مافـوق نیـروی انسانی خـود نیـازمند است.

 

قدم هفتم

تیتر قدم هفت از قدم های ۱۲ گانه : ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

بزرگ‌ترین ضعف روانی معتادان، خـود محـوری و خـودبزرگ بینی است؛ این مشکل، آن‌ها را غیـر قابل دسترس می‌کند و امکان کمک به ایشـان را ، تقـریباً به صفـر می‌رساند.

در اثر به کارگیری شش قدم اولیـه از قدم های ۱۲ گانه، معتاد در حـال بهبـودی از زیر بار ترس فلج کننده و بازدارنده‌ای که او را از واقعیت‌ها دور کـرده است، بیـرون می‌آید و به کمک قـدم هفتم، آمادگی آن را پیـدا می‌کند که در قالب معنـوی خـود بگنجد و خـود را به عنـوان انسان بپذیرد و قبـول کند. اصل معنـوی قدم هفتم، فروتنی است. با پیدایش این خصیصه، فرد در حـال بهبودی قابل دسترسی می‌شود و ظرفیت دریافت کمک را پیدا می‌کند.

روند فکری بیمارگونه‌ی قبلی؛ غیر واقعی

فرد مبتلا تصور می‌کرده است هر کاری که دلش بخواهد بدون ‌کمک هیچ کس یا مرجعی می‌تواند انجام دهد.

روند فکری قدم هفتم بهبودی؛ واقعی

فـرد در حـال بهبـودی متوجه می‌شود که قدرت فـردی او کافی نیست و بـرای حـل مشکلات خـود نیـاز به کمک دارد.

قـدم هشتم از قدم های ۱۲ گانه

تیتر قدم هشتم قدم های ۱۲ گانه : ما فهرستی از تمام کسانی که به آنان صدمه زده بودیم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آن‌ها شدیم.

یکی از احساس‌هایی که در زندگی معتادان لطمه‌هایی شدید و گاه جبـران ناپذیر می‌بیند، حس ایجـاد رابطه با دیگـران است. خود محـوری و نیـاز به مواد مخـدر باعث می‌شود که فرد مبتلا، از همه چیـز و همه کس غافل شود و فاصله بگیـرد. پس از پیشرفت بیماری و مزمن شدن آن، فرد مبتلا، سوء استفاده‌ی خود را از اطرافیان به حد اعلای خـود می‌رساند و در این مرحله نیاز او به مواد مخدر، بیشتر و انرژی و قدرت مالی اش برای تهیه آن کم‌تر می‌شود.

قدم هشتم بهبودی (نوشتن فهرست افرادی که فرد در حال بهبودی به آن‌ها لطمه زده و زیان وارد آورده است ) برداشتن گامی مسؤولانه در راه ترمیـم روابط او با دنیا و مردم آن است. اصـل معنوی نهفته در قـدم هشتـم؛ انصـاف است.

روند فکری بیمار گونه‌ی قبلی؛ غیر واقعی

بیمـار، تصور می‌کرده است که مسؤولیت نهایی او تهیه مواد مخـدر است و هر کاری را که برای به دست آوردن آن انجام دهد، موجه  می‌باشد.

روند فکری قدم هشتم ، بهبودی؛ واقعی

فرد در حال بهبـودی، مسؤولیت آسیب‌ها و خساراتی را که به دیگـران زده است بر عهـده می‌گیـرد.

قدم نهم


تحلیل قدم های 12 گانه بهبودی

تیتر قدم نهم از قدم های ۱۲ گانه : ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند.

برداشتن قدم نهم بهبودی، گامی بسیار حیاتی است که فرد در حال بهبودی را با دنیـا و مردمش آشتی می‌دهد. جبـران خسارت و لطمه‌هایی که فرد معتاد به مواد مخـدر به دیگران زده است، او را از زیـر بار احساس گناه و خجالت خلاص می‌کند و امکان ترمیم روابط گسسته و متلاشی شده را برای او فراهم می‌آورد. در اثر برداشتن این قدم از قدم های ۱۲ گانه ، فرد در حـال بهبـودی، احترام به حقوق دیگـران را می‌آموزد و به مـرور خود را جزئی از این دنیا احساس می‌کند. اصل معنوی قدم نهم، عدالت است.

روند فکری بیمارگونه‌ی قبلی ؛ غیر واقعی

بیمار، تصور می‌کرده است که دنیا و مردمش به او بدهکارند و او حق دارد بدون در نظر گرفتن حق و حقوق دیگران، آن‌چه را که می‌خواهد، برای خود بردارد.

روند فکری قدم نهم بهبودی؛ واقعی

فرد در حـال بهبـودی، با عدالت و انصـاف آشنا می‌شود و می‌پذیرد که حق و حقـوق او با انسان‌های دیگـر برابر است.

قدم دهم

تیتر قدم دهم از قدم های ۱۲ گانه : ما به تهیه ترازنامه‌ی شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقرار کردیم.

 

قـدم دهـم، ضامن بقـای فرد در حال بهبودی است. این قـدم به طور روزانه، معتاد رهایی یافته را رودرروی خـود قـرار می‌دهد و وسیله ای است که امکان تشخیص ضعف‌ها و اشتباهات را فـراهم می‌آورد. به کمک این قـدم، مشکلات بر روی هم انباشته نمی‌شود و حـل آن‌ها بغـرنج و پیچیده نمی‌گـردد.

اصـل معنوی نهفته در قدم دهـم بهبودی، مسؤولیت است و به مـرور، زندگی درهـم ریخته‌ی معتـاد در حـال بهبـودی را متعـادل می‌کند. این قـدم، حضور در لحظه و زمان حـال را میسر می‌سازد.

روند فکری بیمارگونه‌ی قبلی؛ غیر واقعی

فرد مبتلا تصـور کرده است که مواد مخـدر، تمام مشکلات او را حـل می‌کند و حرکتی از جانب او برای حل معضلاتش لازم نیست.

روند فکری قدم دهم بهبودی؛ واقعی

فرد در حال بهبودی، با به کارگیری قدم های ۱۲ گانه (اصول معنوی)، مسئولانه، بهبـودی و رشد خـود را دنبال می‌کند و مشکلات روزمره‌ی خود را بر طبق همان اصول، حل و فصل می‌نماید.

 

قدم یازدهم

تیترقدم یازده از قدم های ۱۲ گانه : ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه‌ی آگاهانه‌ی خود با خداوند، بدان‌گونه که او را درک می‌کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده‌ی او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

 

قدم یازدهم بهبودی که قدم دعا و نیایش است، به مرور روان پرتلاطم بیمار در حال بهبـودی را آرام می‌کند و تضادهای درونی او را التیـام می‌بخشد. در این مرحله، توکل و توسل به آفریدگار، کم کم به صورت عادت در می‌آید و اعتیاد به مواد مخدر تبدیل به وابستگی به خداوند و اصول معنـوی می‌گـردد.

در این مرحله بعضی از افرادی که گرایش‌های مذهبی داشته‌اند، قابلیت بازگشت به دین را پیدا می‌کنند. با برداشتن این قدم به طور روزانه و مکرر، فرد در حال بهبودی می‌آموزد که خود را به عنوان وسیله‌ای در اختیار آفریدگار خود قرار دهد. اصل معنوی قـدم یازدهم عبادت است.

روند فکری بیمارگونه‌ی قبلی؛  غیرواقعی

معتاد تصور می‌کرده است که خودمحـوری و خودخواهی تنها راه بقـای او است و توکل و توسل به خـدا نشانه‌ی ضعف و زبونی است.

روند فکری قدم یازدهم بهبودی؛ واقعی

فرد در حال بهبودی، به تجـربه می‌آموزد که تنها راه حفظ بهبـودی، سلامت روانی و توفیق در زندگی، وابستگی به خدا است. او متوجه می‌شود که توکل و توسل به آفریدگار، نیـروی او را به مراتب بیشتر می‌کند و کارهایی را که به تنهایی هرگز قدرت انجام آن‌ها را نداشته است، می‌تواند به کمک صاحب تمام قدرت‌ها و اصول روحانی قدم های ۱۲ گانه، انجام دهـد.

 

قدم دوازدهم

تیتر قدم دوازده از قدم های ۱۲ گانه : با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم‌ها، ما کوشیدیم این پیام را معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.

 

پس از بـرداشتن اولین قدم بهبودی، معتاد در حـال بهبـودی، از مرحلـه‌ی وجود داشتن می‌گـذرد و وارد مرحله‌ی زندگی کردن می‌شود.

اصول و طریقه‌ی زندگی جدید معتاد در حال بهبودی، کاملاً با روال قبلی او تفاوت دارد؛ در واقع دوران اولیه‌ی بهبودی را می‌توان به دوران کودکی تشبیه کرد.

قدم های ۱۲ گانه، اصولی را که معتاد در حال بهبودی برای زندگی نیـاز دارد به او می‌آموزد. در مقطع قدم دوازدهم که می‌توان آن را به دوران بلوغ تشبیه کـرد، فرد در حال بهبودی، بینش معنـوی پیـدا می‌کند و وجـدان خفته اش بیـدار می‌شود. در این حالت احساس مسؤولیت نسبت به همنوعان در او پدید می‌آید و طبق گفته‌ی قـدم دوازدهـم، سعی می‌کند آن‌چه را که از برنامه‌ی بهبودی خود آموخته است، با دیگـر همدردان در میان بگـذارد.

این قدم در واقع بیمه نامه‌ی بقای بهبودی و تضمین کننده‌ی رشد و پیشرفت است. قدم دوازدهم، فرد در حال بهبودی را همواره در حالت آماده باش و هوشیار نگه می‌دارد. به کارگیری مداوم اصول معنوی نهفته در قدم های ۱۲ گانه، باعث می‌شود که آن‌ها پس از مدتی نهادینه شده و جایگزین اصول مخرب دوران آلودگی گردند.

نکته :

قدم دوازدهم بهبودی که ایثـار، اصل معنـوی نهفته در آن است، نقطه‌ی عطف تمام قدم‌ها است.

رساندن پیـام بهبودی به معتادان دیگـر، باعث می‌شود که خـودخواهی و خـودمحـوری به مرور جای خود را به اعتماد به نفس و خدا محوری بدهد.

اصل معنوی قدم قبلی (یازدهم) که عبادت است، بیمـار در حال بهبودی را برای اجـرای قدم دوازدهم؛ خدمت آماده می‌کند. در این‌جا گفته‌ی سعدی علیه الرحمه که می‌گوید: عبادت به جـز خدمت خلق نیست، مصداق پیدا می‌کند.

روند فکری بیمار گونه‌ی قبلی؛  غیر واقعی

بیمار، تصور می‌کرده است که از این دنیـا نیست، به این‌جـا تعلق ندارد، نسبت به هیچ کس و هیچ چیـز مسؤولیتی ندارد و فقط باید گلیـم خـود را از آب بیـرون بکشد.

روند فکری قدم دوازدهم بهبودی؛ واقعی

بیمـار در حال بهبـودی در برابر خداوند، مردم و دنیـا احساس مسؤولیت می‌کند، خـود را جزئی از کل می‌داند و می‌خواهد چیـزی به زندگی بیافـزاید.

عزیزان و همراهان گرامی برای دریافت مشاوره رایگان از طریق صفحه تعبیه شده در سایت لطفا سوال و یا مشکل خود در زمینه اعتیاد با مشاورین ما در میان بگذارید. کمپ ترک اعتیاد اهواز کمپ آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.

 

برچسب‎ها :

  • تماس با مشاورین
  • شرایط پذیرش
  • مدت دوره
  • هزینه دوره
جهت تماس با مشاورین مرکز می توانید با شمارۀ تلفن ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین از طریق آدرس ایمیل مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ: [email protected] با ما در تماس باشید.
عزیزان مددجویی که قصد اقامت در مرکز تخصصی ترک اعتیاد را دارند می بایست با همراهی معرف خود به دفتر مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ مراجعه کنند. جهت پذیرش موارد زیر را باید به همراه داشته باشند.
1- همراه داشتن معرف با کارت شناسایی
2- همراه داشتن لوازم شخصی مورد نیاز خود
جهت اطلاعات بیشتر به صفحه شرایط پذیرش مراجعه کنید.
همراهان ارجمند برای اطلاع از دوره های درمانی در مراکز همکار لطفا با مشاورین تماس حاصل فرمایید. به طور کلی دوره های درمانی از 21 تا 28 روز متغییر است و هر مرکز بر اساس استانداردهای تعیین شده این دوره های درمانی را برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.
عزیزان و همراهان ارجمند باید دقت بفرمایید که هر کدام از مراکز همکار اهواز کمپ دارای شرایط و امکانات متفاوتی است و بر همین اساس هزینه دوره های درمانی در مراکز مختلف در شهرهای متفاوت کاملا متفاوت است. در نتیجه برای اطلاع دقیق از هزینه مرکز درمانی خود لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *