مشاوره بستری (رایگان) ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱
تهران، شهریار، کرج، اهواز
شیراز، دزفول، شوشتر
پشتیبانی ۲۴/۷
۰۹۱۹۶۸۲۱۴۲۸
شنبه - ۵ شنبه: ۱۰.۰۰ - ۲۴.۰۰
جمعه : ۱۲.۰۰ - ۲۲.۰۰
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی شیرمردی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1386
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی حسینی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1385