دکتر روانشناس

دکتر سارا آزاد

روانشناس
کار از سال 1385
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی شیرمردی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1386
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی حسینی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1385