کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

روش بازپروری ایمان مدار

بازپروری ایمان مدار

محور اصلی بازپروری ایمان مدار گرایش به ایمان و پرورش آن است و به طور خلاصه تقویت ایمان جهت جلوگیری از وسوسه‌ی مصرف مواد مخدر.

مفهوم بازپروری ایمان مدار یک برنامه‌ی مشارکتی بهبودی از اعتیاد و عوارض روحانی، معنوی، عاطفی و فکری آن به صورت گروهی است که از طریق الگوبرداری از مدل‌های زنده ( معتادان بهبود یافته )، به کارگیری فلسفه‌ی دوازده قدمی و بهره‌گیری از مکانیسم گروه شبه خانواده برای ایجاد رخنه در ساختار شخصیت کاذب فـرد معتاد و بازسازی آن بر مبنای اصول و مهارت‌های سالم زندگی فردی و اجتماعی انجام می‌شود.

روش بازپروری ایمان مدار، یک برنامه‌ی مشارکتی بهبودی گروهی کم‌هزینه‌ی معتادان است که به جـای تئوری‌های پزشکی، از معتادان بهبود یافته‌ی خدمتگزار (مددیار) که با تئوری‌ها و اصول روان‌شناختی نیز آشنایی دارند، بهره‌برداری می‌کند. در این نوع برنامه‌ی توانمند سازی معتادان، برخلاف روش‌های پزشکی و روان‌درمانی که اعتقاد به درمان دارند، وابستگی، به عنوان یک ناخوشی لاعلاج و غیرقابل درمان اما مهار شدنی و قابل بهبودی مطرح شده است که جهت ایجاد زمینه‌ی بهبودی در معتادان، ضمن بهره‌برداری از یافته‌های علمی، تمرکز اصلی به روی معنویات و تجربه‌ی بهبودی شخصی معتادان بهبود یافته‌ی خدمتگزار (مددیار) معطوف شده است.

تصویر رهایی

وابستگی به مواد مخدر اعتیاد آور، یک ناخوشی مزمن، پیشرونده، غیر قابل برگشت و کشنده است؛‌ و با آن که هنوز علم پزشکی‌ و‌ یافته‌های آزمایشگاهی،‌ راهبردها‌ی قطعی برای آن پیدا نکرده است، ما و هزاران نمونه‌ی زنده‌ی دیگر برخلا‌ف تمام معادلا‌ت و نگرش‌های قالبی در اجتماع امروز، توانسته‌ایم با توکل و ارتباط با نیروی لا‌یزال خداوند و بهره‌گیری از تئوری وابستگی به مواد مخدر فقر معنویت است، با رهیافت بازپروری ایمان مدار ، از چرخه‌ی دردناک معضل اعتیاد رها شویم و به عنوان اعضای مسؤول و سازنده، به مدار فعال جامعه باز گردیم.

ما رهایی خود را فراتر از اراده و توانمندی‌های فردی پنداشته و آن را یک معجزه‌ی الهی می‌دانیم. باور داریم این فرایند، به عنوان دانش بهبودی و تجربه‌ی نجات از تنگناهای معضل وابستگی، قابل انتقال و تعمیم به طیف وسیعـی از قشـر سـوء مصـرف ‌کننـدگـان و معتـادان به مواد مخدر و خانواده‌ی‌ آنان،‌ هم‌چنین پیشگیری از شیوع و بروز موارد جدید در سطح جامعه می‌باشد.

ایمان اصل معنوی بازپروری ایمان مدار

به اعتقاد ما علت و زیربنای اولیه و نهفته‌ی اعتیاد ما، پیدا نکردن رابطه‌ی سالم و درک صحیح از خداوند و دین بوده است که مشکلا‌ت هویتی ، عدم امنیت و در نتیجـه، خـود محـوری مـا را بـه دنبـال داشته است. ما در دوران بازپروری ایمان مدار، رابطه‌ی تازه و سالمی با پروردگار مهربان خود، آغاز می‌کنیم و به نسبت نزدیک‌تر شدن این رابطه، به مرور احساس امنیت و اتکا به خالق‌مان، ما را از خود محوری و وابستگی به هر چیز و هرکس، دور و به زندگی انسانی و مفید به عنوان وسیله‌ی دست خالق مهربان، برای کمک به همدردان خود نزدیک می‌کند.

سالم‌ترین و کم هزینه‌ترین راه‌حل بسیاری از مشکلا‌ت، کمک گـرفتن از عـوامل معنوی، روحانی و بازپروری ایمان مدار است. بیماری اعتیاد یک ناخوشی فرا منطق و فرا علمی است. بنابراین لا‌زم است در کنار کلیه عوامل و معارف اجتماعی در جهت رویارویی با این بیماری و راه حل آن، به دانش و قدرتی مافوق دانش بشری هم رجوع شود.

دیدگاه بازپروری ایمان مدار در ارتباط با نقش مذهب در پیشگیری و درمان

مبانی اخلا‌قی، فکری، ارزش‌های دینی، آداب و رسـوم و هنجـارهای اجتماعی جوامع، در شکل گیری شخصیت و هـویت بخشی به نوجوان و جوانان، جایگاه ویژه و خاص خـود را دارد. فقـدان این ارزش‌ها، انحرافاتی چون اعتیاد به مواد مخـدر را بر جامعه تحمیل می‌کند.

بازپروری ایمان مدار در رابطه با جامعه‌ی سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد به مواد مخدر؛ احیاء و پویا نمودن ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی و دینی را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، امری حیاتی می‌داند.

باور‌های مختلف مذهبی، دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با مصرف الکل و سایر مواد مخدر دارند؛ با این حال وابستگی و ارتباط فعال با مذهب یک عامل حمایتی مثبت در رابطه با پیشگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین یک‌محور اساسی در کناردیگر حوزه‌های علمی برای بازپروری ایمان مدار محسوب می‌شود.

اعتقادات روحانی و تاثیر آن

اعتقادات روحانی می‌تواند در مقابله با فاکتورهای خطر مربوط به مصرف مواد مخدر، از جمله احساس انزوا، احساس عدم تعلق و بحران هویت، مفید باشد؛ چون اصول روحانی یکی از محدود حوزه هایی است که توانایی جذب طیف‌های ‌مختلف اجتماعی، به ‌ویژه‌ گروه‌های حاشیه‌ای را دارد، فعـالا‌ن مذهبی فرصت برقراری ارتباط با این گروه‌ها را بهتر داشته و می‌توانند به آنان خدمات لا‌زم را ارائه نمایند. بسیاری از فـرقه‌هـای مذهبی به صورت تاریخی در امر رسیدگی به گـروه‌های حـاشیه‌ای فعـال بوده‌اند، و در پیدایش  AA  (و سایر انجمن‌های دوازده قدمی) که بزرگ‌تـرین پدیده‌ی قرن جهت رهایی از بیماری اعتیاد می‌باشد نقش حیاتی داشته‌اند. فرصت و چالشی که این گروه‌ها در پیش رو دارند، توسعه‌ی فعالیت‌های چند جانبه و هماهنگ، با تمرکز بر گروه‌های هدف را در کل دارا می‌باشند.

چرا از واژه‌ی درمان در بازپروری ایمـان مـدار کم‌تر استفاده شده است؟

در این‌جا لازم است توضیح دهیم که چرا در این طرح از لغت درمان کم‌تر استفاده شده است؟ در کتب علمی انگلیسی زبان، اعتیاد یک بیماری  Incurable به معنای لاعلاج، اماTreatable  به معنای قابل درمان تعریف شده است.

در زبان انگلیسی از دیدگاه مردم، لغتTreatment ( درمان ) مفهوم Cure ( علاج ) را نمی‌دهد و به معنی واقعی آن که رسیدگی کردن، پرداختن، سروسامان دادن، تدبیر کردن، مهار کردن و سازش کردن است، توجه می‌شود و هیچ‌کس درمان را با علاج اشتباه نمی‌کند.

مفهوم درمان در روش ایمان مدار


بازپروری ایمان مدار

در زبان فارسی وقتی صحبت از درمان می‌شود، مخاطب فوراً آن را با علاج مساوی تلقی کرده و با خود فرض می‌کند که مفهوم درمان بیماری سرطان، قند، نقرس، آسم یا اعتیاد، علاج شدن، خوب شدن و برطرف شدن بیماری و ناخوشی است.

بنابراین، در توضیح روش بازپروری ایمان مدار به خاطر اجتناب از این اشتباه و تداعی «علاج» از واژه‌ی درمان، اکثراً از واژه‌های تدبیر، رهایی، بهبودی و تولد دوباره استفاده شده است.

به اعتقاد بازپروری ایمان مدار، فـرد معتاد، در خیال و سودای معنوی و تجربه‌ی عشق و وحدت با خود، با دیگران و خدا، اسیر ماده و مادیات می‌شود و تنها راه رهایی از اعتیاد که نهایت ماده‌گرایی است، ورود به عالم معنا است. معتاد لزوماً باید در عالم معنوی، تولد دوباره‌ای پیـدا کنــد تـا بتـوانــد از وسوسه و  اجبار اعتیاد و زندگی معتاد گونه رها شود.

به اعتقاد بازپروری ایمان مدار لازم است تا یک تغییر نگرش و تحول کلی و جدایی از زندگی گذشته‌ در معتاد پدیدار شود تا بتواند به عنوان عضو مسؤول و سازنده، به اجتماع بازگردد که ما آن را تولد دوباره می‌دانیم.

بنابراین بازپروری ایمان مدار از واژه‌ی تولد دوباره همان درکی را داریم که دیگران از بازپروری، بازیابی، بازتوانی و یا درمان دارند. با این تفاوت که واژه‌های فوق اکثراً به مفهوم ترک فیزیکی (سم‌زدایی) و بهتر شدن نسبی وضعیت عاطفی و فکری است؛ درحالی‌که در فلسفه‌ی تولد دوباره عامل معنوی و روحانی به عنوان اصل و دستمایه در رأس قرار دارد و برای ایجاد تغییر در وضعیت جسمی، عاطفی و فکری از آن بهره‌برداری می‌شود. به عبارت ساده؛ بازپروری ایمـان مـدار یعنی آغاز تغییر و تحول در تمام ابعادی که انسان از آن تشکیل شده است.

بهبودی و مبانی علمی و عملی بازپروری ایمـان مـدار

با این‌که وابستگی‌های دارویی (اعتیاد) یک ناخوشی/ بیماری است و مسألۀ اخلاقی نیست، اما این ناخوشی، خصوصیات اخلاقی و کارکردهای شخصیتی را نیز دربرمی‌گیرد و در کلیت فرد اختلال به وجود می‌آورد.

نگرش بازپروری ایمان مدار بر این باور استوار است که انسان‌ها به طور ذاتی و فطری سالم (خوب) هستند، اما در اثر عوامل مختلف وراثتی محیطی ،‌فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌توانند ناسالم و کژکار شوند. وابستگی، تعادل ارگانیسمی فرد را مختل می‌کند و بر کنش‌های او در تمام سطوح زندگی فردی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد و رابطه‌ی شعوری و منطقی او را با جهان خارج و خود متزلزل می‌کند. در نتیجه مشکلات بحران هویت، عدم امنیت و خودمحوری را برای شخص به وجود می‌آورد و یا تشدید می‌کند.

بازپروری ایمان مدار دریافته‌ است که معتاد، دارای پیش زمینه‌ی بیماری هم ‌وابستگی است؛ بنابراین فرد معتاد را به عنوان کل عوامل، در به وجود آوردن بیماری‌اش مسئول نمی‌دانیم؛ اما لازم می‌دانیم در مقابل مصرف مواد مخدر و رفتارهای غیر قانونی و اعمال خلاف خود، پاسخگو باشد. چون اکنون روش‌ های تثبیت شده و کارآمدی برای بهبودی مبتلایان و نمونه‌های رهایی از اعتیاد در دسترس است، بنابراین فرد معتاد مسئولیت رهایی از این ناخوشی را نیز بر عهده دارد.

عزیزان و همراهان ارجمند، برای دریافت اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره لطفا با کمپ ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید و ما را از نظرات و پیشنهاداتتان مطلع بفرمایید.

سرفراز باشید…

برچسب‎ها :

  • تماس با مشاورین
  • شرایط پذیرش
  • مدت دوره
  • هزینه دوره
جهت تماس با مشاورین مرکز می توانید با شمارۀ تلفن ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین از طریق آدرس ایمیل مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ: [email protected] با ما در تماس باشید.
عزیزان مددجویی که قصد اقامت در مرکز تخصصی ترک اعتیاد را دارند می بایست با همراهی معرف خود به دفتر مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ مراجعه کنند. جهت پذیرش موارد زیر را باید به همراه داشته باشند.
1- همراه داشتن معرف با کارت شناسایی
2- همراه داشتن لوازم شخصی مورد نیاز خود
جهت اطلاعات بیشتر به صفحه شرایط پذیرش مراجعه کنید.
همراهان ارجمند برای اطلاع از دوره های درمانی در مراکز همکار لطفا با مشاورین تماس حاصل فرمایید. به طور کلی دوره های درمانی از 21 تا 28 روز متغییر است و هر مرکز بر اساس استانداردهای تعیین شده این دوره های درمانی را برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.
عزیزان و همراهان ارجمند باید دقت بفرمایید که هر کدام از مراکز همکار اهواز کمپ دارای شرایط و امکانات متفاوتی است و بر همین اساس هزینه دوره های درمانی در مراکز مختلف در شهرهای متفاوت کاملا متفاوت است. در نتیجه برای اطلاع دقیق از هزینه مرکز درمانی خود لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *